Algemene voorwaarden

Privacyverklaring Recruiters United

Recruiters United is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van  Recruiters United is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Marketingactiviteiten;
 3. Cookies
 4. Beveiligingsniveau;
 5. Opslag van gegevens;
 6. Rechten van betrokkenen;
 7. Bewaartermijn gegevens;
 8. Contactgegevens;
 9. Aanpassing privacyverklaring.

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

De volgende persoonsgegevens worden door Recruiters United verwerkt ten behoeve van lidmaatschap en/of deelname aan events welke door Recruiters United worden georganiseerd:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie binnen organisatie;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);

De gegevens kunnen tevens worden gebruikt om de diensten van Recruiters United te verbeteren en om de relatie met de deelnemers te beheren.

Daarnaast kunnen andere hierboven niet vermelde persoonsgegevens worden verwerkt, welke door u als betrokkene uit vrije wil worden verstrekt.

Recruiters United verwerkt in principe geen bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Recruiters United behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere gegevens te verwerken, indien dit van essentieel belang is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter niet zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Bij aanmelding voor een event worden deelnemers er uitdrukkelijk op gewezen dat zij door zich op te geven toestemming verlenen voor het maken en publiceren van foto- en videomateriaal. Het beeldmateriaal zal louter in eigen beheer gebruikt worden voor promotiedoeleinden via social media en in publicaties als jaarverslagen.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden of buitenlandse instellingen tenzij hiervoor door betrokkene toestemming is verleend of een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt.

2. Marketingactiviteiten

Recruiters United raadpleegt, in het kader van marketingactiviteiten, periodiek de algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. Recruiters United maakt hiervoor gebruik van Google Analytics.  In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigende Staten. U kunt het privacy beleid van Google raadplegen voor nadere informatie. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht of voor zover derden namens Google de gegevens verwerken. Recruiters United heeft hier geen invloed op.

3. Cookies

Recruiters United maakt gebruik van cookies. Een cookies is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Recruiters United gebruikt permanente cookies. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan Recruiters United dit door middel van een cookie onthouden. Dit maakt een prettiger en beter gebruik van de website mogelijk. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser, maar dit kan het gebruik van de site van Recruiters United nadelig beïnvloeden.

4. Beveiligingsniveau

Recruiters United beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij heeft Recruiters United maatregelen genomen zoals firewalls, versleutelingen en wachtwoorden. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder lid 7.

5. Opslag van gegevens

De persoonsgegevens worden digitaal bewaard in FlexMail voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de events en overige correspondentie. Verder worden de gegevens bewaard in Outlook voor overige correspondentie en in Efficy voor de ledenadministratie.

6. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met Recruiters United heeft, heeft u middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien en/of toegezonden te krijgen. U kunt schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien foto’s of filmmateriaal van evenementen u duidelijk herkenbaar in beeld brengt, heeft u het recht publicatie hiervan te laten beëindigen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Recruiters United, hiervan schriftelijk bericht doen. Tevens heeft u recht om indien u van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist plaatsvindt hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde persoon. Gedurende de behandeling van deze klacht heeft u het recht het gebruik van de gegevens door Recruiters United te doen opschorten.

7. Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden zo lang als noodzakelijk voor een goede dienstverlening bewaard, maar niet langer dan 7 jaar na inschrijving.  Daar waar wettelijke verplichtingen dit noodzakelijk maken, worden de gegevens in ieder geval bewaard voor zolang deze vereisten gelden.

8. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken en klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:

Recruiters United
M.A. Pronk
06-51932355
info@recruitersunited.com

9. Aanpassen privacyverklaring

Recruiters United behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op www.recruitersunited.com worden gepubliceerd.

————————————————————————————————————–

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.recruitersunited.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Recruiters United zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Recruiters United niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Recruiters United garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Recruiters United wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Recruiters United links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Recruiters United worden aanbevolen. Recruiters United aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Recruiters United niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Recruiters United behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recruiters United of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Recruiters United behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.